Угледни час – Услови живота у мом крају

Угледни час у одељењу III-2, учитељица Драга Радмиловић
Наставна тема: Услови живота у мом крају
Радионица: Кружење воде у природи, Вода и особине воде
Месец: октобар
Остварени исходи: разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и
свакодневном животу,разуме и објасни кружење воде у природи, разликује особине воде,
растворљивост, примени правила друштвено прихватљивог понашања у групи, представи
резултате истраживања; повеже резултате рада са уложеним трудом; сарађује са другима у
групи на заједничким активностима;

Leave a Comment

Your email address will not be published.